Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Αναγνώριση πτυχίων των αποφοίτων μας

Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο είχε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας να προσφέρει στην Ελλάδα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών του συνεργαζόμενου Βρετανικού Πανεπιστημίου που οδηγούν στην απόκτηση των πτυχίων Bachelor και Master έως το εκπαιδευτικό 2016-17.

Τα πτυχία αυτά αναγνωρίζονται σε όλο τον κόσμο και πλέον και στην Ελλάδα και τυπικά και ουσιαστικά.  Αυτή η αναγνώριση με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ίσχυε από το 1989 αλλά η ελληνική κυβέρνηση καθυστερούσε την εφαρμογή τους. Έτσι, όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πολύ λίγες αναγνψρίσεις πτυχίων και αυτές με μεγάλη δυσκολία.  Μετά όμως την ψήφιση του Ν. 4093/2012 η κατάσταση βελτιώθηκε οριστικά και πλέον έχουμε αναγνωρίσεις των πτυχίων που παίρνουν οι απόφοιτοί μας από το βρετανικό Πανεπιστήμιο χωρίς δυσκολία.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα, που απορρέουν από τα πτυχία των αποφοίτων μας αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρώπη με βάση την Οδηγία 36 του 2005. Αυτή η Οδηγία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το ΠΔ 38/2010, του οποίου το πλήρες κείμενο μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Αυτό το Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνει τις προβλέψεις της Νέας Οδηγίας, η οποία ξεκαθαρίζει πλήρως την αναγνώριση των Πτυχίων των Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξαρτήτως προς τον τόπο σπουδών.

Με την ψήφιση του Νόμου 4093/2012 τροποποιήθηκε το ΠΔ 38/2010 και επεκτάθηκε η αναγνώριση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Πτυχίων, που δίδονται και μέσω της φοίτησης σε Κολλέγιο, ώστε να καλύπτονται όλες οι ειδικότητες και όλα τα επίπεδα σπουδών (Bachelor, Master, PhD).

Συγκεκριμένα με το αναθεωρημένο Π.Δ. 38|2010 καθιερώθηκε η έννοια της επαγγελματικής ισοδυναμίας όλων των πανεπιστημιακών πτυχίων που δίνονται από Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε με τα αντίστοιχα που δίνονται από ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Στο νέο κείμενο περιγράφεται το τι σημαίνει επαγγελματική ισοδυναμία και πως χορηγείται αυτή. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του νόμου (Κεφ. Θ, Παράγραφος Θ16) εδώ.

Αρμόδιο όργανο για την χορήγηση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων των αποφοίτων των Κολλεγίων με εκείνα των αποφοίτων των ελληνικών ΑΕΙ είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), το οποίο αφού εξετάσει την διάρκεια και το πρόγραμμα σπουδών που έχει παρακολουθήσει κάθε απόφοιτος Κολλεγίου, αποφαίνεται για την χορήγηση της επαγγελματικής ισοδυναμίας με αντίστοιχα Ελληνικού Πανεπιστημίου.

Ήδη έχουν δοθεί αρκετές τέτοιες αναγνωρίσεις σε αποφοίτους μας, δύο από τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ και εδώ.

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ, ότι οι πτυχιούχοι, των οποίων αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση τα ανωτέρω Π.Δ., δικαιούνται να διορίζονται στο Δημόσιο (με εξετάσεις του ΑΣΕΠ). Αυτό ορίζεται σαφώς στο ΠΔ 44 της 9/3/2005 (παρ. 5 του μοναδικού άρθρου το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ) αλλά και με το άρθρο 13 του πρόσφατου Νόμου 4148|2013 (ΦΕΚ 99/Τεύχος Α’/26.04.13), το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Αποτέλεσμα αυτών των ρυθμίσεων είναι ότι οι απόφοιτοι των Κολλεγίων μπορούν να διεκδικούν θέσεις πτυχιούχων Ανωτάτης Σχολής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, να διεκδικήσουν σχετική προαγωγή ή μισθολογική αναβάθμιση, να μετέχουν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ ή άλλων Οργανισμών και γενικά να έχουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Μπορείτε να δείτε πρόσφατα σχετικά άρθρα εφημερίδων εδώ, εδώ και εδώ.      

Εξ άλλου κάθε απόφοιτός μας μαζί με το Πτυχίο του λαμβάνει το Συμπλήρωμα Πτυχίου (Diploma Supplement) και την Βεβαίωση Αναγνώρισης από το Βρετανικό ΔΟΑΤΑΠ/ΣΑΕΠ (NARIC).

Το πρώτο περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, την γλώσσα των σπουδών και την σχέση του Κολλεγίου με το Πανεπιστήμιο.  Επίσης, το Συμπλήρωμα Πτυχίου περιλαμβάνει το επίπεδο του πτυχίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (6 για τα πτυχία Bachelorκαι 7 για τα Master).

Μπορείτε να δείτε ένα Συμπλήρωμα Πτυχίου εδώ.

Η δεύτερη εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση των πτυχίων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μπορείτε να δείτε μια βεβαίωση NARIC εδώ.

Εξ άλλου το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ έχει αποκτήσει κατά τα 25 έτη λειτουργίας του μία μεγάλη φήμη ως ένα σημαντικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι οι απόφοιτοί του εργάζονται με επιτυχία σε εταιρείες και οργανισμούς στην Ελλάδα.