Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Αναγνώριση από το Βρετανικό ΔΟΑΤΑΠ

Όλοι οι απόφοιτοι του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου λαμβάνουν μαζί με το πτυχίο τους το πιστοποιητικό του Βρετανικού ΔΟΑΤΑΠ.

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από το NARICπου είναι το αντίστοιχο Βρετανικό «ΔΟΑΤΑΠ». Το NARIC(National Recognition and Information Centre) έχει την ευθύνη της αναγνώρισης (ή μη) των τίτλων σπουδών όσων ενδιαφέρονται να εργαστούν στην Μεγάλη Βρετανία.

Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά βεβαιώνουν, ότι οι τίτλοι σπουδών, που δίδονται σε αποφοίτους του Κολλεγίου, είναι απολύτως ισότιμοι ως προς τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Βρετανία, με εκείνους, που χορηγούνται στους αποφοίτους οποιουδήποτε Βρετανικού Πανεπιστημίου μετά από σπουδές στην Βρετανία.

Σημειώνεται, ότι το Βρετανικό ΔΙΚΑΤΣΑ (NARIC) είναι από τα πλέον ενεργά ΔΙΚΑΤΣΑ στην Ευρώπη και η πιστοποίηση του είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Κολλέγιο και τους αποφοίτους του.