Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Ευρωπαϊκή οδηγία 36/2005

Το απόσπασμα που ακολουθεί αφορά την αναγνώριση των πτυχίων από Πανεπιστήμια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορίζει ρητά τι μπορεί να ζητήσει μία χώρα από τους κατόχους τέτοιων πτυχίων.

Σημειώνουμε, ότι μετά από ενέργειές μας οι δικοί μας απόφοιτοι λαμβάνουν μαζί με το πτυχίο τους από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας:

  • Το Συμπλήρωμα Πτυχίου από το Πανεπιστήμιο στο οποίο καλύπτονται οι κατωτέρω απαιτήσεις (α) και (β).
  • Το Πιστοποιητικό του βρετανικού NARIC (National Recognition and Information Centre), το οποίο καλύπτει την απαίτηση (γ).


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 36/2005

13781/2/04 REV 2 GA/fv 99
DG C I EL
Κεφάλαιο ΙV
Κοινές διατάξεις περί εγκατάστασης
Άρθρο 50
Έγγραφα και διατυπώσεις

3. Σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αμφιβολιών, εφόσον έχουν εκδοθεί τίτλοι εκπαίδευσης, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγρ. 1, στοιχείο γ), από αρμόδια αρχή κράτους μέλους και περιλαμβάνουν την εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε εκπαιδευτικό ίδρυμα που εδρεύει νόμιμα στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, το κράτος μέλος υποδοχής έχει το δικαίωμα να επαληθεύει με τον αρμόδιο φορέα στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου:

α) κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυμα που παρέσχε την κατάρτιση έχει πιστοποιηθεί επισήμως από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου,
β) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι οι ίδιοι με εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου, και
γ) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης προσδίδουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στην επικράτεια του κράτους μέλους που χορήγησε τον τίτλο.

Πλήρης Οδηγία
Δείγμα πιστοποιητικού του NARIC
Δείγμα Diploma Supplement