Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Κατά το 2015-16, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αναστείλλαμε την λειτουργία των κολλεγιακών μας προγραμμάτων.  Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2019-20.

 

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτοί στα τμήματα του ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ.

1. Bαθμοί Λυκείου

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή Τ.Ε.Ε σχετικής ειδικότητας με ικανοποιητικό βαθμό Απολυτηρίου.

Ειδικά για τα τμήματα των Μηχανικών (Engineering) οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν βαθμό τουλάχιστον 13 στο μάθημα των Μαθηματικών στο απολυτήριό τους.  Εάν δεν έχουν μπορούν να δώσουν ένα ειδικό τεστ και σε περίπτωση μη ικανοποιητικού αποτελέσματος να παρακολουθήσουν ένα εντατικό πρόγραμμα Μαθηματικών πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

2. Γνώση Aγγλικής

Έχοντας υπ’ όψη, ότι τα μαθήματα γίνονται στα αγγλικά απαιτείται από τους υποψηφίους πρόσφατο πιστοποιητικό γνώσεως της αγγλικής γλώσσας (First Certificate of Cambridge ή Michigan ή 6.0 τουλάχιστον στις εξετάσεις IELTS ή γενικώς επίπεδο Β2 από αναγνωρισμένο φορέα εξετάσεων).

Eναλλακτικά η γνώση της αγγλικής των υποψηφίων πιστοποιείται με εξετάσεις κατατάξεως που δίνονται στο Kέντρο Aγγλικής Γλώσσας του ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ.

Aπό την επίδοσή τους στις εξετάσεις αυτές εξαρτάται και η αποδοχή τους στα τμήματα του ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ υπό τον όρο απόκτησης ενός από τα παραπάνω πιστοποιητικά έως το τέλος του Β΄ έτους.

3. Συστάσεις

Oι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον μία συστατική επιστολή από καθηγητή τους στο Λύκειο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα (φροντιστήριο προετοιμασίας Πανελλαδικών Eξετάσεων ή φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας).

4. Συνέντευξη

Tέλος, ο κάθε υποψήφιος γίνεται δεκτός σε συνέντευξη από τον Συντονιστή του Τομέα Σπουδών του στο ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ, του οποίου η έκθεση είναι από τους κύριους παράγοντες στην διαδικασία επιλογής.

5. Εγγραφή

Η τελική απόφαση σχετικά με την εγγραφή του κάθε υποψηφίου λαμβάνεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και ανακοινώνεται προσωπικά στον κάθε ενδιαφερόμενο.