Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Για την εταιρεία

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ  καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21η  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Μαυρομματαίων 25, 10434, Αθήνα, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/07/2017 - 30/06/2018 μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/07/2016 - 30/06/2017.

3. Διανομή κερδών

4. Αμοιβές Μελών Δ.Σ

5. Ενημέρωση για την πορεία της εταιρείας

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, μέσα στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της Εταιρείας.

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

 

Κων/νος Καρκανιάς

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

 

 

 

22/5/2017 - Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση, την 11.06.2018

Προσάρτημα 30/06/2017

Ισολογισμός 30/06/2017

Αποτελέσματα 30/06/2017

09/12/2017 - Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 31.12.2017

Ισολογισμός 30/06/2016

Αποτελέσματα 30/06/2016

09/12/2016 - Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 31.12.2016

Ισολογισμός 30/06/2015

09/12/2015 - Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 31.12.2015

04/02/2015 - Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 26.05.2015

02/02/2015 - Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 24.02.2015

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2014

Ισολογισμός 30/06/2014

24/7/2014 - Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ισολογισμός 30/6/2013

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2013